หมอ เตือน คนที่หายจาก CV-19 ต้องระวังเป็นหนักกว่าคนทั่วไป 3-7 เท่า

ชาวเน็ตให้ความสนใจประเด็นนี้เยอะมาก เมื่อ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโ รคระบบการห ายใ จและวั ณ โ รค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล โพสต์ข้อความเกี่ยวกับโ รค CV-19

Read more