วันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงในขณะนี้ อัปเดตการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากกรณีที่มีมติอนุมัติเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้ อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ)

และค่าซื้ อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกล างจ่ายเงินเข้าบัตรมีสิทธิใช้จ่าย ดังนี้

1 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้ อสินค้า 400/500 บ าทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บ าท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้ อ 200 บ าท)

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บา ทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

18 กุมภาพันธ์ 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บา ทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บา ทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

22 กุมภาพันธ์ 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 200 บ าทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัว)

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจาก การแพร่ C V แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ

ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกล าง 02 270 6400 ในวัน เวล าราชการ