วันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

ประชาชนพูดถึงเรื่องราวนี้อยู่ตลอด ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ล่ าสุด กรมบัญชีกล าง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2

จำนวนไม่เกิน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บ าทต่อคนต่อเดือนอีกด้วย วงเงินรวม 1,352 ล้านบ าท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป

ซึ่งวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้ อนั้น จะจ่ายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับการโอนเบี้ยความ

โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 200 บ าท ระยะเวล า 3 เดือนนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินซื้ อสินค้า 200 และ 300 บ าท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บ าทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน – เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน

จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บ าท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง – ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – โอนเงินเบี้ย รับเงิน 1,000 บ าท – เพิ่มเงินเบี้ย

จำนวน 200 บ าท ถึงเดือน กันย ายน 2565 จากจำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้รับเงินเพิ่มเติมในโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจำนวนไม่เกิน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวล า 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บ าทต่อคนต่อเดือน