บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ของแพง สร้างทางเลือกเป็นของราคาประหยัด

มีคนสนใจข่าวนี้ไม่น้อย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กล าโหม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเรื่องราคาสินค้าแพงอย่างใกล้ชิด

และให้เปิดร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้ อสินค้าราคาประหยัด เพื่อช่วยบรรเทาประชาชนในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายงบกล าง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,480 ล้านบ าท เพื่อดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

การเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้ อสินค้า ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

สำหรับรูปแบบของโครงการ จะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด ใช้ระยะเวล าดำเนินการ 90 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กิจกรรมบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่าย โดยจัดหาสถานที่จำหน่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายสินค้า ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น

– ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค 76 จังหวัด จะจำหน่ายผ่านบริเวณร้านสะดวกซื้ อ ห้างท้องถิ่น หรือตล าด พื้นที่สาธารณะหรือล านอเนกประสงค์และสถานีบริการน้ำมัน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 จุด

– ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะจำหน่ายผ่านรถ Mobile จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คัน

2. กิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพตามชนิด ปริมาณและราคาที่กำหนด เช่น สินค้าเกษตร เนื้อไก่ ไข่ไก่ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น จากสมาคม/ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง/Supplier ในพื้นที่ เพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่าย

3. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภค