บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนค่าไฟ เดือนมกราคม 2565

ประชาชนติดตามอย่างต่อเนื่อง เกาะติดการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2565 หลังจากที่ กรมบัญชีกล าง ภายใต้กระทรวงการคลัง ได้จบโครงการเพิ่มกำลังซื้ อให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ได้อนุมัติจ่ายเพิ่มจำนวน 200 บ าท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และได้อนุมัติเพิ่มอีก 300 บ าท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และ ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ กรมบัญชีกล าง ได้โอนเงินเยียวย าให้กับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.5 ล้านราย ไปแล้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้ อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท ได้รับ 300 บา ท/เดือน

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บ าท ได้รับ 200 บ าท/เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บ าทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บ าทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 มกราคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บ าทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท ส่วนที่เกินจาก 100 บา ท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 มกราคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินเพิ่มเบี้ยความพิก าร 200 บ าทต่อเดือน ถึงเดือนกันย ายน 2565 จาก จำนวน 800 บ าทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เป็นจำนวน 1,000 บ าทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้อีกด้วย