เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ มีเงื่อนไขอะไรเพิ่ม

โครงการเยียวยาช่วยเหลือภาคประชาชน ยังมีมาให้พี่น้องคนไทยได้อุ่นใจ โดยเมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศให้บุคคลที่มีรายได้น้อย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิ์เดิมอีกจำนวน 13.65 ล้านคน เช็คคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้น ดังต่อไปนี้


ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

– มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี


ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

– เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 1 แสนบาท

– ผู้ครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

– ผู้ครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

– ผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

– ผู้ครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

– ผู้ถือบัตรฯ รายเดิม ต้องทบทวนสิทธิใหม่

ขอบคุณ news.ch7