วันสุดท้ายแล้ว ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000

เป็นเรื่องคนให้ความสนใจอยู่ตลอด ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บ าท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39

และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกล างคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกล างแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่ าว ได้รับเงินเยียวย าในอัตรา 5,000 บ าทต่อคน เป็นระยะเวล า 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 และวันที่ 7 ม.ค. 65

ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวย ากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวย าต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39

และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย

หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เช่นนั้นจะพล าดเงินเยียวย า 5,000 บ าท

ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกล างแจ้ง

เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวย ากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย

ล่ าสุด ทางประกันสังคม ได้อัพเดทวันโอนเงินเยียวย า 5,000 บ าท งวดที่ 3 แล้ว วันที่ 14 ม.ค.65 นี้ โดยจะมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน