เตือนรีบลงทะเบียนรับเงิน

นักร้อง นักดนตรีเตรียมเฮ ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวย าในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 และวันที่ 7 ม.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินช่วยเหลือกลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี พร้อมเพย(PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวย าต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565 และต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เช่นนั้นจะพลาดเงินเยียวย า 5,000 บาท

ส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด หรือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเยียวย ากลุ่มศิลปินและบันเทิงรอบสุดท้าย

ล่าสุด ทางประกันสังคม ได้อัพเดทวันโอนเงินเยียวย า 5,000 บาท งวดที่ 3 แล้ว วันที่ 14 ม.ค.65 นี้ โดยจะมีการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน