เงินเข้า 3 กลุ่ม กดได้แล้ว วันนี้ 10 ม.ค.65

มีคนพูดถึงเรื่องนี้เป็นวงกว้าง ข่าว ดี เงิน เยียวย ากลุ่มเปราะบาง จากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ประจำเดือนมกราคม 2565 ได้วันที่ 10 ม.ค. ใครมีสิทธิได้บ้าง เช็คเลย

โดยกรมบัญชีกล างจะโอนเงิน เยียวย ากลุ่มเปราะบาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565

1. เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

-อายุ 6 ขวบ 600 บ าท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบ าทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http:// csgcheck . dcy . go . th โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

เข้าสู่เว็บไซต์ http:// csgcheck . dcy . go . th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

กดค้นหาข้อมูล

2. เยียวย ากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บ าท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บ าท

อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บ าท

อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บ าท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บ าท

3. เยียวย ากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้ที่ชาวยเหลือตนเองไม่ได้ 800-1,000 บ าท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บ าท

-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บ าท

-ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โอนเข้าบัญชีผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้คนละ 800 บ าท และได้เงินพิเศษ 200 บ าท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ปฏิทินจ่ายเงิน เยียวย ากลุ่มเปราะบาง

เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันย ายน 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันย ายน 2565