เช็กสถานะ ได้สิทธิรับเงิน 5000 บ. ขึ้นสีเขียว

ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บ าท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39

และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกล างคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกล างแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่ าว ได้รับเงินเยียวย าในอัตรา 5,000 บ าทต่อคน เป็นระยะเวล า 1 เดือน โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64

ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวย าให้กลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ

โดยล่ าสุดวันนี้ 7 ม.ค. 65 เป็นรอบที่ 2 ที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวย ากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี”พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวย าต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 ม.ค. 2565

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย าประกันสังคม

เข้าไปที่เว็บไซต์ www. sso . go . th

เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (กิจการสถานบันเทิง)

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวย าหรือไม่

หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว ได้รับสิทธิ เงินเข้าเยียวย างวดที่ 1 แล้ว 5,000 บ าท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1 ต้องรอรับเงินรอบถัดไป