เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร มีเข้าแล้ว

ประชาชนพูดถึงเรื่องนี้ในขณะนี้ เงินประกันรายได้เกษตรกร เช็คส่วนต่างราคา เงินประกันย างพารา ธ.ก.ส. นัดวันโอนเงินพรุ่งนี้ อย่าลืม สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงิน คลิก ลิงค์ https:// chongkho . inbaac . com/ ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดท คืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ประกันรายได้ย างพารา ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 3 ใช้วงเงินรวมงบประมาณทั้งสิ้ น 10,065,687,645.28 บ าท สำหรับเกษตรกรชาวสวนย างที่ขึ้นทะเบียนกับการย างแห่งประเทศไทย (กยท. ) ทั้งบัตรสีเขียว และ บัตรสีชมพู

สำหรับเกษตรกรชาวสวนย าง ที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกย าง กับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,880,458 ราย เกษตรกรชาวสวนย าง เช็กสิทธิ์ ผ่านลิงค์ https:// www . raot . co . th/gir/index/ และตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ https: // chongkho . inbaac . com/ บัญชี ธ.ก.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง ล่ าสุดหล ายคนเช็กเงินแล้ว มีเข้าแล้ววันนี้ นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการย างแห่งประเทศไทย และในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานกำหนดราคากล างอ้างอิง เผย ว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 3 งวด ที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม มีระเบียบวาระการประชุมกำหนดราคาเกณฑ์กล างอ้างอิง ครั้งที่ 2 เนื่องจาก ครั้งที่ 1 นั้นได้มีการจ่ายเคาะเงินชดเชยไปแล้วพร้อมกัน (ประจำเดือนตุล าคม-พฤศจิกายน 2564) ไปแล้ว

สำหรับงวดที่ 3 “ประกันรายได้ย างพารา” ประจำเดือน “ธันวาคม” ปี 2564 ย างแผ่นดิบ จ่ายชดเชย 5.15 บ าท/กิโลกรัม น้ำย างสด จ่ายชดเชย 5.97 บ าท/กิโลกรัม น้ำย างก้อนถ้วย ไม่ต้องจ่ายชดเชย สูงกว่าราคาประกันนายสุนทร กล่ าวว่า ถึงกรณีน้ำย างก้อนถ้วย ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยในงวด 1-3 เพราะราคากล างอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันรายได้ และทุกเฟสก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน หล ายคนบอกว่าพ่อค้าท้องถิ่นซื้อต่ำกว่า 23 บา ท ควรจะได้รับการชดเชย อันนี้ทำไม่ได้ แล้วก็ราคากล างอ้างอิงต้องใช้ราคาตล าดกล างย างพาราจากทั่วประเทศมาหารเฉลี่ย

แต่ถ้าใช้ราคาท้องถิ่น ซึ่งแต่ละพื้นที่มีราคาไม่เท่ากัน จำนวนมีดที่กรีดก็ไม่เหมือนกัน ทำให้ DRC ไม่เท่ากัน ส่งผลต่อการกำหนดราคา ไม่สามารถเอามาอ้างอิงได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีความผิด เพราะเกินกรอบก ฎหมายหรือที่ มติ ครม. กำหนด นายสุนทร กล่ าวว่า ผมบอกกับพี่น้องชาวสวนย าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขล า ว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย าง เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้พี่น้องชาวสวนย างมีรายได้ตามราคาประกันรายได้ราคาย างตกต่ำและไม่เสถียรภาพ เพราะมีสาเหตุจากหล ายปัจจัย สาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือการทุบราคาย างเพื่อทำกำไรโดยนายทุนส่งออกย าง

นายสุนทร กล่ าวว่า ทางออกคือพี่น้องชาวสวนย างต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายรวบรวมน้ำย างสด และการย างแห่งประเทศไทยต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำย างคุณภาพของพี่น้องชาวสวนย าง ไปขายโดยตรง(spot market) ให้กับผู้ใช้ย าง(end user) เพื่อลดห่วงโซ่อุปทาน(supply chain) ให้สั้นลง ส่วนต่างที่เคยเป็นกำไรของพ่อค้า ก็จะกลับมาอยู่ที่ชาวสวนย าง ชาวสวนย างก็จะขายย างได้ในราคาที่สูงขึ้น ช่องทางเช็คเงินประกันรายได้ย างพารา แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีสมัครใช้บริการ BAAC Connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family หรือผ่านเว็บไซต์ https: // chongkho . inbaac . com เช็คสถานะ คลิกที่นี่ รู้ผล เงินเข้าหรือยัง