ชลบุรีอ่วมหนัก หลังเจอคลัสเตอร์ร้านเหล้า ยอดพุ่งทะลุ 1,000 เจอปอดอักเสบ ใส่ท่อ

ยกให้เป็นกระแสข่าวที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับสถานการณ์ Cv 19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีรายงานตัวเลขผู้ติด ประจำวันที่ 7 มกราคม 2556 5 มีรายงานผู้ติดรายใหม่จำนวน 1,342 รายดังต่อไปนี้

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 5,603 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,907 ราย

2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 103 ราย สะสม 457 ราย

3. Cluster บริษัท อ่างทอง บิวดิ้ง จำกัด อ.บางละมุง 4 ราย สะสม 4 ราย

4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 53 ราย สะสม 140 ราย

5. Cluster นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 27 ราย สะสม 107 ราย

6. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย

7. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย

8. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย

9. Cluster นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่ วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 12 ราย สะสม 17 ราย

10. Cluster บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

14. สัมผัสผู้ป่ วยยืนยัน

14.1 ในครอบครัว 175 ราย 14.2 จากสถานที่ทำงาน 172 ราย

14.3 บุคคลใกล้ชิด 57 ราย

14.4 ร่วมวงสังสรรค์ 168 ราย

15. สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 63 ราย

16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 327 ราย

ขณะนี้พบการระบาดของเชื้ อโค วิ ด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้ อโ ควิด-19 “สายพันธุ์โอไมครอน” อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์ ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่น ๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้ อโ ควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉี ดวั คซีนครบ 2 เข็ม 1,807,633 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวั คซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้ อ 1,117 คน ปอ ดอักเ สบ 9 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสี ยชีวิต 1 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวั คซีนเพียง 1 เข็ม 108,522 คน และไม่ได้ฉี ดวัค ซี นอีก 412,918 คน รวม 521,440 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้ อที่ฉี ดวั คซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉี ดวั คซีน 1,712 คน ป อดอักเ สบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย สำหรับวันนี้ พบผู้ป่ วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวั คซี นครบสองเข็ม) และผู้ป่ วยป อดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวั คซีนครบสองเข็ม) การฉี ดวั คซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโค วิ ด-19

ขอบคุณ คมชัดลึก