ลงทะเบียน รับเงินรอบใหม่ คนละ 5,000

ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง จากกรณีสำนักงานประกันสังคม แนะรีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบ และดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนให้เรียบร้อย

ตามที่ มาตรการช่วยเหลือเยียวย า พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกล างคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

จะจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บ าทเป็นระยะเวล า 1 เดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกล างคืนนั้นจริง

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่ าวข้างต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้

ล่ าสุด ศบค. แจ้งว่า ยังทัน ขย ายเวล าลงทะเบียนรับเงินเยียวย า กลุ่มอาชีพอิสระ อาชีพกล างคืน เพิ่มช่องทางลัดลงทะเบียน

ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www . sso . go . th