มาแล้วกำหนดวันจ่ายคืนให้ เงินค่าน้ำ ค่าไฟ บัตรคนจน

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อผู้ถือ บัตรคนจ น รับเงินอีก เปิดมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา กระทรวงการคลัง โดยประชาชนจะต้อง ลงทะเบียนค่าไฟ ผ่านเว็บการไฟฟ้า แล้วรอรับ คืนเงินค่าไฟ 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน รวมผู้มีสิทธิ์ 13.53 ล้านคน ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ

ขย ายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรค นจ นเท่านั้น (ใครไม่มีบัตรสวัสดิการฯ หมดสิทธิ์!) รวมผู้มีสิทธิ์ในมาตรการนี้ 13.53 ล้านคน

โดยจะมีการ คืนเงินค่าไฟ ให้ประชาชน จำนวน 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน หรือ 1 ปีเต็ม (ตุลาคม 2564 ถึง กันย ายน 2565) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV19

หลักเกณฑ์ คืนเงินค่าไฟ ให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ลดภาระค่าไฟฟ้า ให้สิทธิประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

-กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

-กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ คืนเงินค่าไฟ วงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

-กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

และ คืนค่าน้ำไฟในบัตรสวัสดิการฯ กำหนดวันจ่ายคืนให้ ทุกวันที่18ของเดือน (ใช้เวลาดำเนินการตรวจข้อมูล2เดือน) เช่น ชำระภายใน10ต.ค. ได้คืนวันที่18 ธ.ค.

บัตรสวัสดิการฯ รายเก่าไม่ต้องลง ใช้สิทธิต่อเลย ลงค่าไฟ เดือนไหนใช้ไม่เกิน315บ./เดือน รับเงินคืนตามที่จ่ายจริง(ไม่เกิน315บ.)เข้าในบัตรฯ (คืนให้ทุกวันที่18 ของเดือนถัดไป-กดเงินออกมาได้)

ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก สวัสดิการ ทันข่าว

โพสต์ดังกล่ าว