ผู้ว่าฯ 2 จังหวัด สั่งห้ามใช้บริการธนาคาร และ หน่วยงาน อปท.

ได้รับความสนใจจากประชาชน 2 จังหวัด ยะล า และ พะเย า ออกคำสั่งห้ามประชาชนที่ยังไม่ได้ ฉีดวั คซีน เข้าใช้บริการ ธนาคาร และ หน่วยงาน อปท. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้การฉีดวั คซีนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

หลังจาก 18 ต.ค. 64 นายภิรมย์ นิลทย า ผู้ว่าราชการจังหวัดยะล า ในฐานะประธานกรรมการติตต่อจังหวัดยะล า ได้ออกประกาศคณะกรรมการโ รคติดต่อจังหวัดยะล า เรื่อง มาตรการกระตุ้นการฉีดวั คซีนป้องกัน cv – 19 ห้ามประชาชนใช้บริการหน่วยงานรัฐ อปท. ตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้น

2 จว. สั่งห้ามประชาชนใช้บริการ ธนาคาร-หน่วยงาน อปท. หากยังไม่ ฉีดวั คซีน

ต่อมาวานนี้ 22 ต.ค.2564 ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ เอกสาร ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย า เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเย า ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวั คซีนป้องกันcv -19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเย า

ประกาศคำสั่ง จังหวัดพะเย า ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวั คซีน

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวั คซีนเพื่อป้องกันcv-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวั คซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการโ รคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัค ซีนป้องกัน cv-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการ จังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเย า ได้ฉีดวั คซีนป้องกันcv-19 ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเย า จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวั คซีนป้องกันโ ค วิ ดมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวั คซีน หรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวั คซีนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

สรุป

1.จังหวัดพะเย า ห้ามธนาคารทุกแห่ง ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2.จังหวัดยะล า ห้ามหน่วยงานรัฐ อปท. ให้บริการผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน