ผู้ว่าฯ สั่งปิดพื้นที่ 5 อำเภอ 49 หมู่บ้าน

เป็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ วันที่ 23 ตุล าคม 2564 สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในจังหวัดปัตตานีล่ า สุด ยอดผู้ติด CV-19 รายวันคงสูงมาก และยังคงอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยข้อมูลสถานการณ์ CV-19 จังหวัดปัตตานีล่ าสุด ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 518 ราย ผู้ติดยืนยันสะสมแล้ว 33,060 ราย หายแล้ว 19,686

ล่ าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายนิพันธ์ บุญหลวง ออกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ย งเป็น 5 อำเภอ 22 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอไม้แก่น อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอมายอ และอำเภอสายบุรี

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมติดต่อในพื้นที่ดังกล่ าว กำหนดจุดตรวจคัดกรอง CV-19 ซึ่งในจำนวนหมู่บ้านที่ปิดยังคงเป็นอำเภอมายอที่เป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงเป็นมีการปิดทั้งหมู่บ้านเยอะที่สุด

นายซานูซี วาโด กำนันตำบลกระวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์ว่า ที่บ้านพอเบาะสถานการณ์ตอนนี้พูดได้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤต มีประชากรอยู่กัน 180 กว่าครัวเรือน ติด CV-19 ไปกว่า 80-90 รายแล้ว

ซึ่งมาตรการที่ต้องปิดหมู่บ้านเพราะอย ากให้ CV-19 หมดไปจากหมู่บ้าน โดยห้ามคนภายและภายในเข้าออกในหมู่บ้านภายใน 14 วัน และยังมีชาวบ้านหล ายคนที่ยังไม่รับวั คซี นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะยังไม่เข้าใจเรื่อง CV-19 ที่เป็นปัญห าตอนนี้

และได้ออกมาตรการควบคุมแบบบูรณาการให้บรรดาสถานที่ กิจการหรือกิจกรรม ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยที่ได้รับอนุญาต ให้เปิดดำเนินการแล้วตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า เปิดดำเนินการได้ต่อไป โดยให้คณะกรรมการจังหวัด กำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ

และผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิ ดชอบ ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวล า การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สามารถเปิดให้บริการในลักษณะของการดูแลผู้สูงอายุ แบบไปเช้า-เย็นกลับได้ และผู้ประกอบการ สุ่มตรวจบุคล ากรเจ้าหน้าที่ทุกสัปดาห์ เพื่อยืนยันว่าไม่มี CV-19

ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิ ดตามมาตรา 52 ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือมีความผิ ดตามมาตรา 18 ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบ าท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนั้น ทางจังหวัดปัตตานียังออกคำสั่งเปิดโรงพย าบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อรองรับการรักษาพย าบาลผู้ติด CV-19 จำนวน 3 แห่ง โดยกำหนดจัดตั้งโรงพย าบาลสนามที่แรกคือ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ตำบลปิย ามุมัง อำเภอทุ่งย างแดง จังหวัดปัตตานี

ที่สองคือ หอประชุมอำเภอทุ่งย างแดง ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งย างแดง จังหวัดปัตตานีและที่สามคือ ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯปัตตานี สั่งล็อกดาวน์ 5 อำเภอ 49 หมู่บ้าน 14 วัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19