ฮือฮา ประกาศคำสั่ง จังหวัดที่ห้าม ธนาคารทุกแห่ง ให้บริการ

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อเมื่อวันที่ 22 ต.ค.2564 ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ เอกสาร ลงนามโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย า เรื่อง ขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่ง ในจังหวัดพะเย า ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉี ดวั คซี นป้องกัน CV19 โดยส่งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเย า

โดยระบุว่า จากที่กระทรวงสาธารณสุขให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซี นเพื่อป้อง CV19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวั คซี นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2564 และคณะกรรมการติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวั คซี นป้องกัน CV19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการ ติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโนบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 ซึ่ง จ.พะเย า ได้ฉี ดวั คซี นป้องกัน CV19 ได้จำนวน 201,278 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ณ วันที่ 19 ต.ค.64

ในการนี้ จังหวัดพะเย า จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวั คซีนป้องกันCV19มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีเอกสารรับรองหรือ เอกสารรับรองในแอพพลิเคชันหมอพร้อม หรือ สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวั คซี นติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน