เช็กเลย ลงทะเบียนเยียวยารอบใหม่ 3,000 ต่อคน ระยะเวลา 3 เดือน

อีกข่าวที่กำลังมาแรงอยู่ ณ ขณะนี้เมื่อเว็บไซต์ doe.go.th ส่งเสริมการจ้างงาน SMEs ได้มีการเปิดให้นายจ้าง SMEs ลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 รายโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ 20 ตุลาคม2564โดยท่านสามารถเช็คเอกสารที่ทำการยื่น โดยนาย สุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันชัดเจน ให้มีโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEsนั่นเอง

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นายจ้างเพ่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อหัวลูกจ้าง ที่เป็นสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน

เป็นเวลา 3 เดือน (เดือน พ.ย. 64-ม.ค. 65) ให้กับนายจ้างเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ต.ค. 64

โดยที่นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซนต์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ

กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการส่งเสริม และรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อลดปัญหาการว่างงาน โดยให้นายจ้างรักษาระดับการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs เพื่อไม่ให้ถูกเลิกจ้าง ให้มีงานทำ มีรายได้ต่อเนื่อง

และได้รับโอกาสในการจ้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงเสริมสภาพคล่อง จสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ SMEs ให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยโครงการฯ นี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแรงให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางได้ถึง 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน เป็นเงิน 36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้น 37,521,690,000 บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่ าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่ าวว่า สำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.-20 พ.ย. 64 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1 สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2 กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่ าวภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียน ผู้สนใจที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694