เคาะวันโอนเงินช่วยเหลือ นักเรียน 2,000

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโค วิด ทำให้เดือดร้อนกันทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เด็กนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์ เสียค่าใช้จ่ายเยอะแล้ว ก็ยังต้องจ่ายค่าเทอม เรียกว่าเป็นการเมค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองแบกรับอย่างเลี่ยงไม่ได้ ภาครัฐจึงมีโรงการช่วยเหลือค่าเทอมและค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระผู้ปกครองลง

ล่าสุดเงินช่วยเหลือ เด็กเล็ก 2,000 บาท ล่าสุดเพจฯ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุว่า เงินเยียวย านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีคิวเริ่มจ่าย 1-15 พ.ย. นี้ โดยเด็กที่ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบ LEC

กรณี เด็กไร้สัญชาติ จะต้องมีเลขบัตรประจำตัว 13 หลักที่ทางราชการออกให้ถูกกฎหมาย และมีข้อมูลอยู่ในระบบ LEC โดยจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนหรือผู้ปกครอง ที่มีธนาคารกรุงไทยก่อน จากนั้นจะทำการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ ภายใน 3-7 วันทำการตามลำดับ

กรณีที่ไม่มีบัญชีเงินฝาก หรือไม่สามารถเปิดบัญชีได้ จ่ายเป็นเงินสดแทน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยผ่านระบบ KTB Corporate Online สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล,อบจ.)

ขอบคุณ amarintv