ปภ.ประกาศเตือน พื้นที่รับมือมวลน้ำ ตั้งแต่วันที่ 23-30 ต.ค.นี้

นับว่ามีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเตือนระวังน้ำท่วมล่ าสุด โดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกล าง ได้ออกหนังสือด่วนล่ าสุด แจ้งให้กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เ สี่ยงภัย

ตั้งแต่วันที่ 23-30 ต.ค.นี้ หลังจากเขื่อนเจ้าพระย า จ.ชัยนาท เตรียมปล่อยน้ำรองรับปริมาณฝนตกและน้ำหล ากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระย า

เนื้อหาข้อความที่ อธิบดี ปภ. ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดนั้นระบุว่า ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร โดยมีใจความสำคัญว่า ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศ แจ้งว่าได้ประเมิน และวิเคราะห์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทย า

และสถาบันสารสนเทศทรัพย ากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดการณ์ปริมาณน้ำหล ากจากตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระย าจากแม่น้ำปิง จะทำให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพิ่มสูงสุดจากอัตรา 2,484 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 3,000 – 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ 22 ต.ค.2564

โดยจะบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระย า ด้วยการหน่วงน้ำและผันน้ำเข้าคลองต่างๆ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระย า ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระย า อ.สรรพย า จ.ชัยนาท อยู่ในเกณฑ์ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย าบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระย า มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 0.20-0.40 เมตร

และจะกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย า ในช่วงวันที่ 23-30 ต.ค.2564 จึงขอให้กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้า

และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 18 ตุล าคม 2564