คลัสเตอร์ตลาด สั่งปิดตลาดด่วน หลังพบผู้ติด CV-19 พุ่งไม่หยุด

การแพร่กระจายของ CV-19 เป็นที่จับตามองของผู้คน วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจาก วานนี้ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางศูนย์บัญชาการสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งให้มีการปิดตลาดและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาด

หลังพบคลัสเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นคลัสเตอร์เดิม 96 คน ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมือง 63 คน รวมผู้ติดสะสม 95 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าขายผักในโรงเขียว แม่ค้าขายน้ำ และเด็กเข็นผัก หรือส่งของ ที่จะเข็นของรับส่งทั่วตลาด รวมทั้งมีการกระจายสู่ครอบครัวของพ่อค้าแม่ค้าที่สัมผัสที่บ้านด้วย

ขณะนี้พบผู้ที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการติดแล้ว 4 คน คณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งให้มีการปิดตลาดและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาด เป็นเวลา 3 วัน คือ วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 และให้พนักงาน แม่ค้าในตลาดทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK หรือ PCR ถ้าผลเป็นลบจึงให้เปิดร้านได้

พร้อมกับตรวจคัดกรองผู้ค้าต้องได้รับการวั คซี นอย่างน้อย 1 เข็ม วันที่ 12 ตุลาคม 2564 จึงจะอนุญาตให้เปิดร้านได้ แต่ต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเอง 14 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์

ล่ าสุดที่ตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศกิจ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้ประกอบการ พ่อค้า/แม่ค้า

เพื่อขอความร่วมมืองดใช้สถานที่เสี่ย งเป็นการชั่วคราว ภายในตลาดและพื้นที่โดยรอบและให้เก็บสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อย ก่อนจะดำเนินการพ่นทำความสะอาดพื้นที่บริเวณตลาดโดยรอบ

ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในย่านตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทรและบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม เป็นต้นไป

ซึ่งสามารถรองรับให้บริการไดัวันละ 1,500 คน และจะทำการตรวจจนครบตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และทำการตรวจซ้ำ 7 วันหลังจากตรวจครั้งแรก พร้อมทั้งจัดวางระบบการสอบสวน การกักตัว และการส่งต่อ

กรณีพบผลการตรวจด้วยชุด ATK เป็นบวก เพื่อส่งการตรวจยืนยันด้วยวิธีการ RT-PCR ในสถานพย าบาลอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำและสื่อสารความเสี่ย งด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในตลาดปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้จับจ่ายใช้สอยในตลาด และตัวของผู้ค้าเองด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19