มีผลวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งห้ามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด จังหวัดไหนเช็คเลย

สืบเนื่องจาก CV ผู้ว่าสั่งแล้วมีผลใช้วันนี้ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV ที่ยังพบผู้ติดเชื้ อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่ละพื้นที่จึงมีมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบา ดในจังหวัด ล่ าสุด นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงนามคำสั่ง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุรา

ละเครื่องดื่มที่มีแอลก อฮ อล์ทุกประเภท เนื่องจากพบมีการแพร่ระบา ดในกลุ่มตั้งวงดื่มสุร า ในสถานที่ทำงาน เคหสถาน หรือสถานที่ต่างๆ ทำให้ติดเชื้ อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก และยังไม่สามารถควบคุมได้

จึงห้ามการจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน สุร าและแอลก อฮ อล์ทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้าทั่วไป ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร หรือมั่วสุ มบริเวณใด

และขอให้เจ้าพนักงาน ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน ตั้งแต่ 7-31 ตุลาคมนี้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และจำคุ กไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบา ดของติด CV-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรียังพบผู้ติดเชื้ ออย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวโน้มลดลง โดยพบการแพร่ระบา ดในกลุ่มผู้ร่วมจัดเลี้ยงสังสรรค์ในงานประเพณี และพิธีการต่าง ๆ รวมถึงพบการระบา ดในกลุ่มตั้งวงดื่มสุร าเครื่องดื่มที่มีแอลก อฮ อล์ ในสถานที่ทำงาน เคหสถาน หรือสถานที่ต่างๆ

พฤติการณ์ดังกล่ าวทำให้พบผู้ติดเชื้ อเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมากและยังไม่สามารถควบคุมโร คได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการบริการสาธารณสุข การดำเนินชีวิต และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อเป็นการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบา ดของ CV-19 จากพฤติการณ์ดังกล่ าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ. 2558 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564

และข้อกำหนดๆ (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 28กันย ายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโร คติดต่อ จังหวัดจันทบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 จึงยกเลิกความในข้อ 1.1 (1) ของคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 2629/2564 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

ข้อ1 ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุร าและเครื่องดื่มที่มีแอลก อฮ อล์ทุกประเภท ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านค้าทั่วไป ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ

หรือกิจการที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารที่ดำเนินการในลักษณะที่เป็นรถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือร้านอาหารที่มีลักษณะอื่นใดในทำนองเดียวกัน รวมทั้งมั่วสุ มกันเพื่อการจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มที่มีแอลก อฮ อล์ทุกประเภท ในบริเวณสถานที่สาธารณะ ในเคหสถาน หรือสถานที่อื่นใด

ข้อ 2 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และให้นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจตราสอดส่องการดำเนินการ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือแจ้งนายอำเภอ ตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามก ฎหมา ยต่อไป

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโท ษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโร คติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ.2548 และก ฎหมา ยที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ถึง วันที่ 31 ต.ค.2564 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบา ดของ CV