เปิดแผนรัฐฯ เตรียมสางหนี้ครู

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว วันที่ 3 ต.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก ล่ าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับกระทรวงศึกษาธิการ เร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหาห นี้สินครูและบุคลากรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันครูทั่วประเทศประมาณ 9 แสนคน คิดเป็นร้อยละ80 มีห นี้รวมกัน 1.4 ล้านล้านบาท มีเจ้าห นี้รายใหญ่ที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 64 และธนาคารออมสิน วงเงิน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 รวมถึงให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมวงเงินปล่อยกู้ให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อใช้ในค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาฯ จัดทำแผนแก้ปัญหาห นี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบแล้ว ระยะแรก 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1.โครงการแก้ปัญหาห นี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญห าห นี้สินครูร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ จำนวน 12 แห่ง 4 ภาค ภาคละ 3 แห่ง ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัด ภายในเดือนต.ค.นี้ และขย ายผลการดำเนินไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศที่มีความพร้อม ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2564 เป็นต้นไป แผนงานที่

2.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาห นี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาครูรายที่ถูกฟ้อง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ค้ำประกัน และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่เดือนก.ย.2564 โดยให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่จังหวัดในการปรับโครงสร้างห นี้ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สถาบันการเงิน และส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด

และ แผนงานที่ 3. การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินและการออม โดยมีเป้าหมายอบรม 1 แสนคนต่อปี เริ่มอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ศูนย์ Deep กระทรวงศึกษาธิการ

น.ส.รัชดา กล่ าวว่า นอกจากนี้ ยังถอดบทเรียนการแก้ปัญหาห นี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสหกรณ์ตัวอย่าง 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พบว่ามีการแก้ปัญหาโดยปรับลดภาระดอกเบี้ย และการปรับโครงสร้างห นี้ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกินร้อยละ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ และสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ ร้อยละ 4.5-5

ปรับปรุงโครงสร้างห นี้ เช่น รวมห นี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู การปรับโครงสร้างห นี้ครูก่อนเกษียณ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่ครูที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ0.25-0.50.เป็นต้น

น.ส.รัชดา กล่ าวว่า สำหรับการช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในเรื่องเงินกู้ กยศ.ได้ข ย ายกรอบวงเงินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 จากเดิม 38,587 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ จำนวน 6.2 แสนราย เป็น 40,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 7 แสนราย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ cv-19 โดยขย ายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นกู้ยืมผ่านโทรศัพท์มือถือด้วแอพพลิเคชัน กยศ. Connect หรือทาง www.studentloan.or.th โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่

ทั้งนี้ การแก้ปั ญหาห นี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาห นี้สินครูอย่างเป็นระบบ ทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มการออม และไม่ก่อห นี้เพิ่ม ป้องกันไม่ให้ครูรุ่นใหม่ติดกับดักวงจรการเป็นห นี้ และยืนยันว่ากองทุน กยศ. มีเงินให้กู้ยืมเพียงพอสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนต่ออย่างแน่นอน