ปชป. ชู จุรินทร์ เหมาะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทย

เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง วันที่ 3 ต.ค.64 นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย กล่ าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีวิสัยทัศน์ทันสมัยในการบริหารราชการแผ่นดิน เปิดกว้างเสริมทีมคนรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ

ทั้งโครงการประกันรายได้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรสำเร็จไปด้วยดี และเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3 หลังชงเรื่องเข้า ครม.ไปแล้ว ให้ดูแลพืชผล 5 ชนิด ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์ม-ย างพารา รวม 1.78 แสนล้านบ าท

รวมถึงความสามารถในการผลักดันตัวเลขการส่งออกเดือนในเดือนมิ.ย. 2564 ขย ายตัว 43.82% ซึ่งถือเป็นตัวเลขนิวไฮใหม่ ที่สูงสุดในรอบ 11 ปี

นายปริญญ์ กล่ าวว่า จากการที่ทีมศรษฐกิจทันสมัย ได้ทำงานร่วมกับนายจุรินทร์ทำให้มั่นใจเรื่องความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ที่ได้นำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญห าให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและมีผลงานหล ายด้านเป็นเครื่องยืนยัน

ที่สำคัญคือนายจุรินทร์มีมุมมองในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ที่มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในโลกที่มุ่งสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน

จากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมายืนยันได้ว่านายจุรินทร์ มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจะสามารถนำพาประเทศฝ่าฟันวิก ฤตไปได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญห าด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นต้องใช้ผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ

มีทีมงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม นายปริญญ์ กล่ าว

ด้าน นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่ าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทั้งบุคล ากรภายในและภายนอกพรรคที่พร้อมสนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะบุคคลที่หล ายคนกล่ าวถึงมากในช่วงนี้คือ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนและทำงานใกล้ชิดกับพรรครวมถึงยังเป็นมันสม องด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ด้วย

นอกจากนี้ยังมีทีมคนรุ่นใหม่อีกหล ายท่าน อาทิ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กูรูด้านพลังงาน นายสัญชัย ปอปลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain นายปรมินทร์ อินโสม

เป็นนักเขียนโค๊ดบล็อคเชน นายสมศักดิ์ บุญคำ สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความเปิดกว้างและทันสมัยของนายจุรินทร์