เตือน 3 จังหวัด เตรียมรับมือระดับน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

นับว่ามีประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด วันนี้ 2 ต.ค.64 เวล า 14.00 น. กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยกล าง (กอปภ.ก.) เผยจากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ช่วงวันที่ 1 ตุล าคม 2564 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 วัดได้ 2,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำสะแกกรังและลําน้ำสาขาวัดได้ประมาณ 392 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทําให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระย าประมาณ 2,784 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ขณะที่พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระย าตอนล่ างเกิดสถานการณ์อุทกภั ยบริเวณชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำ จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระย าชะลอน้ำไว้ ทำให้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระย าเพิ่มขึ้นประมาณ 0.20 เมตร ส่งผลกระทบบริเวณดังต่อไปนี้

ชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท อําเภอวัดสิงห์ และอําเภอมโนรมย์

อุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี

นครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี

โดยน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำประมาณ 700 ครัวเรือน

กอปภ.ก. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึงได้ประสาน 3 จังหวัดได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยเขตในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากตลิ่งจากระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระย าเพิ่มสูงขึ้น

โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระย าอย่างใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระย าและลำน้ำสาขา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนภั ยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ติดตามประกาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำ