‘หมอธีระวัฒน์’ แนะหันฉีดเข้าผิวหนัง เพื่อประหยัด ให้เพียงพอทุกคนทั้งประเทศ

จากสถานการณ์วั คซี น ไม่เพียงพอต่อประชาชนจำนวนมาก  2 ตุลาคม 2564 ทางด้านของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทย าศาสตร์สุขภาพโร คอุบัติใหม่ คณะแพ ทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซี น CV-19 โดยแนะการฉีดวัคซี น CV-19เข้าผิวหนัง เป็นหนทางที่สามารถประหยัดวัคซี น อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงน้อยกว่า ทางออกสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซี น โดยข้อมูลทั้งหมดถูกโพสต์บนเฟสบุ๊กส่วนตัว ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ความว่า

มีวัคซี นน้อย ฉีดแบบเข้าชั้นผิวหนังเพียงพอทั้งประเทศทันทีศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 5/8/64 สถานการณ์ขาดแคลนวัคซี นอย่างหนักกระจายได้ไม่ทั่วนัก อีกทั้งยังต้องฉีด บูสเพิ่มอีกเข็มสำหรับคนเสี่ย งสูงสุด ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ได้ผลเท่ากับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อประหยัดวัคซี นได้อย่างน้อยห้าเท่า ผลข้างเคียงน้อยกว่า เป็นทางออกในเด็ กและผู้ใหญ่ทุกอายุ ในประเทศไทย

การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (intradermal หรือ ID) เริ่มต้นในปี 1987 โดยพวกเราคนไทยเองแก้ปัญหาวัคซี นไม่พอสำหรับป้องกันโร คพิ ษสุนั ขบ้ า ดังนั้นใช้กลวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (intradermal) โดยใช้ปริมาณ 0.1 ซีซีแทนที่จะใช้ 0.5 ซีซีหรือ 1.0 ซีซี (แล้วแต่ยี่ห้อ) เข้ากล้าม (intramuscular หรือ IM)

และนำไปสู่การใช้ในประเทศไทยในปี 1988 และนำเสนอต่อองค์การอนามัยโลกจนกระทั่งยอมรับใช้ทั่วโลกในปี 1991 และการประชุมล่ าสุดในปี 2017 ยังเป็นที่รับรองจนถึงปัจจุบันโดยได้ผลเท่ากันทั้งการกระตุ้นภูมิ (immunogenicity) และประสิทธิภาพในการป้องกันโร ค (efficacy)

กลไกในการออกฤทธิ์การฉีดเข้าชั้นผิวหนังของวัคซี นพิ ษสุนั ขบ้ าซึ่งเป็นเชื้ อตา ยจะผ่านกลไกที่เรียกว่า Th2 แทนที่จะเป็น Th1 และเราได้รายงานในวารสารวัคซี นในปี 2010 และบรรจุในคู่มือ WHO จนปัจจุบัน สำหรับวัคซี นCV-19ขณะนี้เรามีทั้งวัคซี นเชื้ อตา ย ชิโนแวค ชิโนฟาร์ม และฝากกับไวรัสเป็น เช่น แอสตร้า เจเจ สปุ๊ตนิค ชนิด mRNA ไฟเซอร์ โมเดนา และแบบชิ้นโปรตีนย่อย ใบย า โนวาแวคซ์ทางที่น่าจะเป็นได้

1.คนเสี่ย งสูงสุดที่ได้ชิโนแวค IM ไปแล้วสองเข็มต่อด้วยแอสตร้า ID 1 จุด 0.1 ซีซี (มีข้อมูลแล้ว) และกันสายพันธุ์หลากหลายได้ และประเทศจีนมีการศึกษารายงานแล้ว

2.คนทั้งประเทศปรับเปลี่ยนเป็นการฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ID ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเชื้ อตา ย หรือชนิดอื่น ทั้งนี้โดยที่รายงานจากเนเธอร์แลนด์แสดงว่าการฉีดเข้าชั้นผิวหนังของวัคซี น mRNA ในปริมาณน้อยกว่าธรรมดา 5 ถึง 10 เท่า (10 หรือ 20 ไมโครกรัม) แทนที่จะเป็น 100 แบบ IM ได้ผลเช่นกัน นั่นก็คือหนึ่งโดสฉีดได้กลายเป็น 10 โดส

3.คนที่ได้รับการฉีดแบบเข้ากล้าม หรือ IM ไปแล้ว ฉีดให้ครบสูตรทั้งสองเข็ม ไม่สลับ IM ID ในเข็ม 1 และ 2 แต่กระตุ้น เข็ม 3 เป็น ID ได้ เช่นเดียวกันคนฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ID ก็ชั้นผิวหนังตลอดทั้งเข็มหนึ่งและเข็มสอง

ถ้าได้วัคซี นมา 1,000,000 โดสก็จะกลายเป็น 10 ล้านโดส เราสามารถเก็บข้อมูลตามข้อมูลในขณะที่เริ่มการฉีดเข้าชั้นผิวหนังได้ทันทีเลย การฉีดเข้าชั้นผิวหนังเหมือนกับการฉีดวัคซี นบีซีจีในเด็ กแรกเกิด

หรือการฉีดดูปฏิกิริย าวัณโร ค (tuberculon test)หรือฉีดในคนที่แพ้ฝุ่นเป็นต้น (desensitization) วัคซี นไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ขณะนี้ ก็มีชนิดที่ฉีดเข้าชั้นผิวหนังอยู่แล้ววัคซี นไข้เหลือง ตับอักเสบบีและอื่นๆเป็นการใช้เข้าชั้นผิวหนังอยู่แล้วเช่นกัน

ใต้ผิวหนัง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha