ผู้ว่าไกรศร สั่งปิดเมืองด่วน หลังยอดผู้ติด CV-19 พุ่งสูงขึ้นจำนวนมาก

สถานการณ์ CV-19 ล่ าสุดมีผู้ติดเชื้ อเพิ่มขึ้น นายไกรศร สั่งปิดเมืองด่วน วันที่ 1 ต.ค.64 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เพื่อให้การควบคุมcv-19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและควบคุมcv-19และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อสอบสวน และคลี่คลายสถานการณ์ได้ในเร็ววัน คณะกรรมการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งสำคัญใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย

1.ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณาปิดและหรือกำหนดมาตรการเข้มงวดสูงสุดในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเฉพาะในชุมชน หรือสถานที่ที่มีการแพร่ระบา ดเป็น กลุ่มจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทั้งนี้ให้นายอำเภอเมือง นายอำเภออื่นๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆดำเนินการในลักษณะเดียวกันในพื้นที่รับผิดชอบ

2.ให้ตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านสกัด และหรือจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการตรวจผู้เดินทางเข้าออก ผู้ใช้สถานที่ใดๆ อันเสี่ย งต่อการติดcv-19 และชุมชนที่มีการแพร่ระบา ดในเขตอำเภอเมือง เพื่อป้องปรามและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการป้องกันและควบคุมที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ให้กอ.รมน.จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยcv-19สนับสนุนการดำเนินการของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

3.ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการนครรวมใจสู้ภัยcv-19 ขึ้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้า นายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัดนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเและปลัดจังหวัด เป็นรองหัวหน้า มีหน้าที่

(1)บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมในพื้นที่

4.ให้เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดตั้งโรงพย าบาลสนามและศูนย์พักคอยเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถใช้โรงพย าบาลเอกชน หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นการเฉพาะหน้าชั่วคราวเพื่อให้ทันสถานการณ์ และให้สสจ.นศสนับสนุนดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. ขอความร่วมมือ

5.1 ประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่แพร่ เช่นในชุมชนหรือสถานที่ของอำเภอเมืองที่มีการแพร่ระบา ด และอำเภออื่นๆ

5.2 ให้ประชาชนป้องกันตนเองขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามแนวทางป้องกันแบบครอบจักรวาล(ระบุรายละเอียด)

5.3 ให้องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆลดปัจจัยเสี่ย งและติดตามกำกับประเมินผลด้วยตนเองในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.2564 เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่ าวเพิ่มเติมอีกว่า การประกาศปิดชั่วคราวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดังกล่ าว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่cv-19 ในพื้นที่ หลังพบว่าในพื้นที่ดังกล่ าวมีการระบา ดของโร ค และมีตัวเลขผู้ติดเชื้ อรายใหม่ค่อนข้างสูงมาต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโร คอย่างเคร่งครัดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความจำเป็น รวมทั้งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโร คอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช จะกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีไปด้วยกัน

สำหรับ การป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) เป็นการป้องกันการติดการติดเชื้ อในระดับสูงสุด ประกอบด้วย การออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่ ทุกกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า ให้หน้ากากทั้ง 2 ชั้น แนบกระชับกับใบหน้า ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา ทั้งนอกบ้านและในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นมากกว่า

2 คน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก รวมถึงหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ โดยไม่จำเป็น

ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ย ง ผู้สูงอายุ ให้เลี่ยงออกนอกบ้าน ทำความสะอาด บนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น งดรับประทานข้าวร่วมกันและเลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารด้วยกันในครอบครัว ให้ใช้ช้อนกลาง และ หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ย ง ควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 2 สัปดาห์ (14 วัน) และตรวจเบื้องต้นด้วย ATK หลังการสัมผัสโร ค ประมาณ 3-5 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้งใน 3-5 วันถัดมา หรือเมื่อมีอาการ และไปรับการตรวจรักษาที่สถานพย าบาลใกล้บ้าน