เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี ระดับน้ำในอ่างสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม

คนติดตามข่าวอยู่ตลอด เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ จ.อุทัยธานี นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนทับเสล า จ.อุทัยธานี ได้มีหนังสือประกาศสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ปี 2564 ฉบับที่ 1 เรื่องสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสล า

โดยระบุว่า เนื่องด้วยผลกระทบจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักน้ำเสล า เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและกรมอุตุนิยมวิทย าได้คาดการณ์ว่า ในระหว่างวันที่ 1-8 ต.ค. 64 มรสุมมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ฝนเพิ่มมากขึ้น จากสภาวะดังกล่ าว

ทำให้อ่างเก็บกักน้ำทับเสล า ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 132.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุด (Upper rule curve) ประมาณ 20.02 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสล า จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม ในอัตราไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 64 เวล า 06.00 น. เป็นต้นไป

เพื่อวัตถุประสงค์ความปลอดภัยของเขื่อนทับเสล า เพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาตรที่ว่างรองรับน้ำฝนที่จะตกหนักในเดือนตุล าคมของทุกปี และอยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ ตามข้อสั่งการของกรมชลประทานและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บกักน้ำทัพเสล าไม่ให้มีระดับสูงเกินกว่าระดับควบคุมสูงสุ ดและเป็นการลดความเสี่ย งที่จะเกิดจากน้ำล้นอ่างเก็บน้ำได้

ทั้งนี้ในการเปิดระบายน้ำ จะพิจารณาปรับการเปิดระบายน้ำในแต่ละช่วงเวล าไม่ให้เกินศักยภาพของลำห้วยทัพเสล า และให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำน้อยที่สุด และหากไม่มีฝนตกในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสล า พิจารณาปรับลด ปริมาณการระบายน้ำทันที โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทัพเสล า จึงประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ประกาศ ณ.วันที่ 28 ก.ย. 64

ล่ าสุดสถานการณ์น้ำในเขื่อนทับเสล า มีปริมาณน้ำเก็บกัก 153.76 ล้าน. .ลบ.ม (96.10 %) ใช้การได้ 42.44 ล้าน ลบ.ม. (85.17 % ) สำหรับน้ำที่ระบายลงมา จะไหลหล ากลงลำห้วยทัพเสล า ผ่าน อ.ล านสัก อ.หนองฉาง อ.หนองขาหย่างและ อ.เมืองอุทัยธานี แล้วไหลลงแม่น้ำสะแกกรัง

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เขื่อนทับเสล าวิก ฤติหนัก ระดับนํ้าสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมสูงสุด ขอให้พื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับมือน้ำด้วยนะคะ