ผู้ว่าฯ ออกประกาศคำสั่งด่วน มีผลพรุ่งนี้

ประชาชนให้ความสนใจ วันนี้ (30 ก.ย.2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 43 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 28 กันย ายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

-สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

-สถานประกอบกิจการนวด

-สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร

-สวนน้ำ สวนสนุก

-สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก

-ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม

-ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

-สนามกีฬาในร่วมทุกประเภท (ยกเว้นสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก)

-สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

-สนามชนโค สนามกัดปล า หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

-สนามม้า

2.ให้สถานที่ ดังต่อไปนี้ สามารถ เปิด ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมเพื่อยับยั้งการแพร่ มาตรการป้องกันที่ทางราชการกำหนดมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้มีหน้าที่รับผิ ดชอบกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

2.1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท

2.2 สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก

2.3 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

2.4 ร้านสะดวกซื้อ ตล าดสด หรือตล าดนัดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

2.5 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทย าศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทย านวิทย าศาสตร์ ศูนย์วิทย าศาสตร์และวัฒนธรรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

2.6 โรงภาพยนตร์

2.7 สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก

2.8 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย

2.9 สวนสาธารณะ ล านกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกล างแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี

2.10 การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา ภายใต้ข้อกำหนด

2.11 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่ลักษณะคล้ายกัน

2.12 สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.13 โรงมหรสพ โรงละคร

2.14 โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถาบันลีล าศหรือสอนลีล าศ

2.15 สถานที่บริการควบคุมน้ำหนัก

2.16 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา

2.17 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

2.18 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

2.19 โรงแรม

3. พื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน งานก่อสร้าง และการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน เปิดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ทางราชการกำหนด

2.11 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่ลักษณะคล้ายกัน

2.12 สามารถถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.13 โรงมหรสพ โรงละคร

2.14 โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) สถาบันลีล าศหรือสอนลีล าศ

2.15 สานถที่บริการควบคุมน้ำหนัก

2.16 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา

2.17 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

2.18 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

2.19 โรงแรม

3. พื้นที่หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร สถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน งานก่อสร้าง และการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงาน เปิดดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ทางราชการกำหนด

4. ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน โดยให้เป็นไปตามข้อห้ามและข้อยกเว้นตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 33 34 และ 30

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุล าคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง