ด่วนที่สุด ปภ. ออกหนังสือ เตือน 5 จังหวัด เตรียมรับมือภัยน้ำท่วมฉับพลัน

เหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในตอนนี้ ล่ าสุด ปภ. ออกหนังสือ เตือน 5 จังหวัดแล้ว หลังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธย า ปทุมธานี และ นนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำจาก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยข้อความระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่

โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 27 กันย ายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันย ายน 2564

ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทานจึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนฯ เป็น 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้หลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสักแล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำปาสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชมนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธย า มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร

โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่ าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระย า อำเภอพระนครศรีอยุธย า จังหวัดพระนครศรีอยุธย า

น้ำท่วม

 

อย่างไรก็ตาม ปภ. ส่งหนังสือด่วนเตือน 5 จังหวัด เฝ้าระวังหลังเขื่อนป่าสักฯปล่อยน้ำเพิ่ม