12 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำเอ่อล้น จากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบน

ประชาชน 12 จังหวัดเตรียมรับมือ วานนี้ 26 ก.ย.64 เวล า 17.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ในฐานะผู้อำนวยการกล าง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยกล าง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า

จากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทาน พบว่า ในห้วงเวล าที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 กันย ายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกล างตอนล่ าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกล าง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระย าในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

กรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระย าอยู่ระหว่าง 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระย าสูงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30-1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 กันย ายน 2564 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย (ปภ.) จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระย า ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธย า ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพมหานคร ตลอดจนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยเขตในพื้นที่เ สี่ยงภั ย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย าที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระย าอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระ ยา เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหารริมน้ำ แพเรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระย า ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระย า และประกาศเตือนภั ยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลด้านสาธารณภั ย เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ท้ายนี้ หากพบเห็นหรือได้รับความเ ดือดร้อนจากสถานการณ์ภั ยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ1784 โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @ 1784DDPM และแอปพลิเคชัน พ้นภั ย รวมถึงสายด่วนนิรภั ย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

เป็นภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา