ประกาศ พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

คนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด วันที่ 27 ก.ย. 2564 เฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย DDPM โพสต์ข้อความโดยระบุว่า เวล า 09.45 น. รายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภั ย พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหล าก

ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.แม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด) เพชรบูรณ์ (อ.หนองไผ่ ชนแดน วังโป่ง) นครสวรรค์ (อ.แม่วงก์) และอุทัยธานี (อ.ล านสัก บ้านไร่ ห้วยคต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ (อ.ภักดีชุมพล หนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์) และนครราชสีมา (อ.วังน้ำเขียว ครบุรี)

ภาคกล าง จ.สระแก้ว (อ.ตาพระย า) จันทบุรี (อ.ขลุง เมืองฯ มะขาม เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน) และตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่)

ภาคใต้ จ.พังงา (อ.ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง กะปง)

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง

ภาคเหนือ จ.สุโขทัย (อ.ศรีสำโรง คีรีมาศ เมืองฯ) กำแพงเพชร (อ.ขาณุวรลักษบุรี โกสัมพีนคร เมืองฯ ปางศิล าทอง) พิจิตร (อ.บึงนาราง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล สามง่าม) ตาก (อ.สามเงา วังเจ้า) พิษณุโลก (อ.บางระกำ วังทอง) เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วิเชียรบุรี หล่มสัก หนองไผ่) นครสวรรค์ (อ.ล าดย าว หนองบัว แม่วงก์ เมืองฯ ชุมตาบง แม่เปิน ตาคลี พยุหะคีรี ไพศาลี ชุมแสง ท่าตะโก บรรพตพิสัย โกรกพระ ตากฟ้า) และอุทัยธานี (อ.ทัพทัน สว่างอารมณ์ เมืองฯ ล านสัก บ้านไร่)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย (อ.ภูกระดึง ด่านซ้าย) จ.ร้อยเอ็ด (อ.เสลภูมิ) นครราชสีมา (อ.ด่านขุนทด สูงเนิน โนนไทย พระทองคำ เมืองฯ โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองย าง ปักธงชัย โชคชัย) ชัยภูมิ (อ.หนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บำเหน็จณรงค์ คอนสาร ภักดีชุมพล หนองบัวแดง บ้านแท่น เทพสถิต คอนสวรรค์) ขอนแก่น (อ.โคกโพธิ์ไชย มัญจาคีรี ชุมแพ) สุรินทร์ (อ.สําโรงทาบ) ศรีสะเกษ (อ.ห้วยทับทัน กันทรารมย์) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชําราบ)

ภาคกล าง จ.ชัยนาท (อ.สรรพย า มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา) พระนครศรีอยุธย า (อ.เสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธย า) ลพบุรี (อ.สระโบสถ์ ชัยบาดาล ลําสนธิ โคกสําโรง ท่าหลวง บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง เมืองฯ พัฒนานิคม) สิงห์บุรี (อ.อินทร์บุรี เมืองฯ พรหมบุรี) อ่างทอง (อ.เมืองฯ ป่าโมก ไชโย วิเศษชัยชาญ)

สุพรรณบุรี (อ.เมืองฯ บางปล าม้า สองพี่น้อง) กาญจนบุรี (อ.บ่อพลอย) นครปฐม (อ.บางเลน นครชัยศรี สามพราน) ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ) สระแก้ว (อ.ตาพระย า โคกสูง) และจันทบุรี (อ.นาย ายอาม เขาคิชฌกูฏ ขลุง มะขาม ท่าใหม่ แหลมสิงห์ เมืองฯ)

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังดินถล่ม

ภาคเหนือ จ.ตาก (อ.อุ้มผาง พบพระ)

ภาคกล าง จ.ตราด (อ.เขาสมิง บ่อไร่)

ภาคใต้ จ.พังงา (อ.ท้ายเหมือง กะปง ตะกั่วป่า)

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ล าดเชิงเขา อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล าก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำ อาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอัน ต รายจากสัตว์และแมลงมี อันต ร ายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเ สียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภั ย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนติดตามประกาศ เพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำ