น้ำท่วมอุโมงค์ลอดรถไฟ ทำให้ไม่สามารถใช้การได้

เป็นประเด็นที่คนจับตา เมื่อวันที่ 27 กันย ายน มีรายงานว่า อุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ชุมทางจิระ-ขอนแก่น ในพื้นที่ของบ้านโนนมะเกลือ ตำบลดอนย าว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถใช้การได้

โดยชาวบ้านบอกว่า เดิมทีในพื้นที่ไม่เคยมีปัญห าน้ำท่วมขังมาก่อนแม้แต่ครั้งเดียว กระทั่งมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ขึ้น ซึ่งอุโมงค์ทางลอดใต้รางรถไฟฯก่อสร้างขวางทางน้ำเดิม และไม่ได้มีการก่อสร้างร่องระบายน้ำเอาไว้

ทำให้น้ำเปลี่ยนเส้นทางเข้าท่วมพื้นที่ภายในหมู่บ้าน และมีน้ำบางส่วนที่ไหลท่วมอุโมงค์ทางลอดฯ ซึ่งคราวนี้มวลน้ำมามากจนทะลักล้นเข้าท่วมถึงเครื่องควบคุมกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำ ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน น้ำจึงท่วมขังอยู่ในทางลอดระบายไปไหนไม่ได้

และยังระบุว่า เคยประสานแจ้งปัญห าไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว แต่ได้แจ้งมาว่า ทางลอดทุกแห่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในความดูแลของการรถไฟแล้ว เนื่องจากหมดระยะเวล าสัญญาการก่อสร้างโครงการฯ

อยู่ระหว่างการถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ชาวบ้านจึงยังไม่ทราบว่าใครจะมาเป็นผู้ดูแลแก้ไขปัญห าตรงจุดนี้ให้กับชาวบ้าน หรือต้องรอปล่อยให้แดดเผา จนน้ำในอุโมงค์ทางลอดฯ ระเหยออกไปเอง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกพื้นที่ ที่ประสบภั ยน้ำท่วมกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะ