จนท.ควบคุมสถานการณ์ อพยพชาวบ้านในพื้นที่

ประชาชนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดนครราชสีมา โคราช”แจ้งเตือนการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่ าง) ฉบับที่ 2 ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดนครราชสีมา โคราช ได้รับแจ้ง จากโครงการชลประทานนครราชสีมา ว่าเนื่องจากปริมาณน้ำจากลำเชียงไกร ตอนบน และลำน้ำสาขามีปริมาณป็นจำนวนมาก และได้ระบายลง อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่ าง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเป็นจำนวนมาก (ข้อมูล ณ เวล า 14.09 น.วันที่ 26 ก.ย.64) ระบายน้ำลงลำน้ำเดิม 66.43 ลบ.ม. ระบายน้ำผ่านอาคาร

ระบายน้ำฉุกเฉิน 101.72 ลบ.ม. รวมการระบายน้ำ 168.15 ลบ.ม. ส่งผลให้ระดับน้ำในลำเชียงไกร “โคราช” และลำน้ำสาขา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝังลำน้ำ และพื้นที่ริมตลิ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดนครราชสีมา โคราช พิจารณาแล้วขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้อำเภอด้านท้ายอ่างฯ ได้แก่ อำเภอโนนไทย พระทองคำ เมืองนครราชสีมา โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลำทะเมนชัย และอำเภอเมืองย าง แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์อยู่ในภาวะเ สี่ยงอันต รายสูง เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภั ย ในระดับสีส้ม โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำ ให้เก็บทรัพย์สินสิ่งของจำเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติดตามมวลน้ำไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็กและคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง โคราช”

2.ประสานท้องถิ่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและสนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ำเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สำคัญ จัดรถกระจายข่าวแจ้งเตือนประชาชนให้ทั่วถึง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ประสานกำลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จัดตั้งโรงครัว หรือครัวพระราชทาน เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ โคราช

3.ให้ความสำคัญในการแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิด

4.กรณีการอพยพประชาชน ขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สิน ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภั ยในชีวิต และความสูญเ สียที่อาจเกิดขึ้น

5.ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จะมีการจัดชุดล าดตระเวนตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ฉกฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สิน

6.รายงานสถานการณ์ และผลการดำเนินการ ตามแบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภั ยพร้อมภาพถ่ายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดนครราชสีมาทราบทันที จนกว่าสถานการณ์จะสิ้ นสุด ทั้งนี้ จากอิทธิพลพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดฝนตกในปริมาณมาก ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับลำน้ำสาขาต่างๆ และปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่

โดยอ่างเก็บน้ำทั้งหมด ทั้งขนาดกล าง และขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำเกินความจุทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมา โคราช ได้แจ้งเตือนปราชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนล่ าง โคราช ให้เตรียมขนของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันด้วย

คลิป