สิ้นกรรมการมส.! “พระวิสุทธิวงศาจารย์” สิริอายุเลขมงคล

เหล่าลูกศิษย์พากันเศร้า โดยวันนี้ ( 26 ก.ย.64 ) เพจเฟซบุ๊ก Watpaknam.bkk โพสต์ข้อความระบุว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ,อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ,อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กันย ายน พ.ศ.2564 เวลา 12.52 น. สิริอายุ 84 ปี 64 พรรษา

สำหรับประวัติ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480 ปีฉลู ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2492 จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2499 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2516 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2544 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครอง

พ.ศ. 2512 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ. 2521 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ. 2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ

พ.ศ. 2534 เป็นรองเจ้าคณะภาค 7

พ.ศ. 2538 เป็นเจ้าคณะภาค 7

พ.ศ. 2558 เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

งานการศึกษา

พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

พ.ศ. 2503 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ. 2504 เป็นอาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ. 2511 เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ. 2535 เป็นกรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลยข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ. 2535 เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค 7

พ.ศ. 2535 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.7 ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร

พ.ศ. 2537 เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.9 ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา

 

พ.ศ. 2538 เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง

พ.ศ. 2548 เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค 7 พ.ศ. 2548 ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค 7

ตำแหน่ง

รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต

หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 4

ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2516 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระเมธีวราภรณ์

พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติกวี

พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสุธี

พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี

พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์