อ่วมสุด คลัสเตอร์ตลาดดัง ลามไป 19 อำเภอ ยอดติดพุ่งเกือบทะลุ 500 คน

คลัสเตอร์ตลาดดัง อ่วมสุด ตอนนี้ยอดทะลุหลายร้อยคนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กันย ายน 2564 คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งพืชผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

ล่าสุดมีผู้ติด CV-19 จากคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีแล้วกว่า 486 ราย แพร่กระจายไปในพื้นที่ 19 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา และยังมีแนวโน้มการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ย งต่อการติดอีกเป็นจำนวนมาก

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้โอกาสผู้บริหารตลาดสุรนารี ชี้แจงข้อมูลรายชื่อผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนรวมทั้งแนวทางการดำเนินการควบคุมเมื่อเปิดตลาดสุรนารี ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 26 กันย ายนนี้

แต่ทางตลาดสุรนารีไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข และยังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด หลังจากเปลี่ยนจากชื่อเดิม ตลาดสุรนคร มาเป็นตลาดสุรนารี

คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา จึงมีคำสั่งขย ายเวลาปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่กระจายอันตร าย จึงมีคำสั่งให้ปิดตลาดสุรนารี ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการค้าขาย รวมทั้งใช้เป็นที่ย้ายสินค้า และขนส่งสินค้าในพื้นที่

ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าออกพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุม หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุ กไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม โคราช สั่งปิดตลาดสุรนารีไม่มีกำหนด หลังไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด และไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุข หลัง CV-19 ยังแพร่กระจายต่อเนื่อง ล่ าสุดมีผู้ติดจากคลัสเตอร์นี้แล้ว 486 ราย