รวม 10 อันดับจังหวัด วันนี้จำนวนผู้ติด CV-19 สูงสุด

ประชาชนติดตามการอัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ CV วันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ CV ตรวจสอบ อัปเดต 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้ อ โ ค วิ ด 19 CV สูงสุด

จํานวนผู้ติด CV ในประเทศรายใหม่ วันที่ 24 กันย ายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 สมุทรปราการ

4 ยะล า

5 ระยอง

6 สงขล า

7 นราธิวาส

8 ราชบุรี

9 ตาก

10 นครราชสีมา