น้ำล้นเขื่อน ชลประทานโคราช ประกาศเตือนชุมชนขนของขึ้นที่สูง

จากฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้อ่างเก็บน้ำมีน้ำในปริมาณสูง และตอนนี้มีประกาศจาก โครงการชลประทานนครราชสีมา ตามที่ได้มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณตอนบนของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกินความจุที่เก็บกัก(8.40 ล้าน ลบ.ม.) ทำให้มีปริมาณน้ำไหลล้น ทางระบายน้ำฉุ กเฉิ น (Emergency Spillway) ในอัตราการไหล 78.66 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะมีผลกระทบกับพื้นที่ติดลำน้ำเนื่องจากพื้นที่อิ่มตัวด้วยน้ำแล้ว

โดยปริมาณน้ำดังกล่ าวจะลงมาสมทบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่ าง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ที่ปัจจุบันมีความจุเกินระดับเก็บกัก ที่ 126.50% หรือ 35.040 ล้าน ลบ.ม. จากการที่มีน้ำจากห้วยสามบาทไหลลงอ่างฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นปริมาณ 80 ล้าน ลบ.ม. และทะยอยระบายน้ำลงท้ายอ่างฯ ประมาณ 60 ล้าน ลบ.ม.

จากการคาดการณ์ ปริมาณน้ำที่ลงมาอ่างฯตอนล่ าง ทั้งสองลำน้ำ(ลำเชียงไกร ตอนบน และห้วยสามบาท) และอาจจะปริมาณน้ำฝนที่จะตกในพื้นที่ จะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องระบายน้ำลงท้าย อ่างฯตอนล่ าง เพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบกับพื้นที่ ท้ายอ่างฯ จนถึงลำมูล มากขึ้น ด้วยเช่นกัน

จึงขอแจ้งเตือนพื้นที่และชุมชุนตลอดลำน้ำลำเชียงไกร และลำน้ำสาขา เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยเก็บของมีค่าขึ้นที่สูง

โครงการชลประทานนครราชสีมา