กระทรวงการคลัง ปรับลดกลุ่มเป้าหมาย คนละครึ่ง เฟส 3 และ ยิ่งใช้ยิ่งได้

เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดถึงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 กันย ายน 2564 รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ)

ในคราวการประชุมครั้งที่ 34/2564 เมื่อวันที่ 17 กันย ายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เป็น 28 ล้านสิทธิ

2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิเป็น 1 ล้านสิทธิ

ทั้งนี้ การปรับลดดังกล่ าว จะทำให้มีสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 คงเหลือประมาณ 1 ล้านสิทธิ และสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คงเหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 20 กันย ายน 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.22 ล้านราย

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 66,366.5 ล้านบ าท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 33,761.7 ล้านบ าท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 32,604.9 ล้านบ าท ในส่วนของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 75,582 ราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสมรวม 2,182 ล้านบ าท และยอดใช้จ่ายส่วน e – Voucher สะสม 90.7 ล้านบ าท

โฆษกกระทรวงการคลังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ตั้งแต่วันที่ 4 ตุล าคม 2564

โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย และอยู่ระหว่างเชื่อมโยงระบบกับโครงการฯ ได้แก่ (1) Grab

โดยจะเก็บค่าธรรมเนียมหรือส่วนแบ่งการข าย (Gross Profit: GP) จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 20 และลดค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน 25 บ าท เมื่อสั่งซื้ อขั้นต่ำ 150 บ าท สำหรับการสั่งซื้ ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่จากโครงการฯ และ (2) LINEMAN

โดยจะเก็บ GP จากร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ไม่เกินร้อยละ 20 และสนับสนุนค่าจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ให้แก่ประชาชน 35-50 บ าทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 2,000 บ าทตลอดระยะเวล าโครงการฯ พร้อมสื่อส่งเสริมการตล าดและส่วนลดสำหรับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดข ายให้แก่ร้านค้า

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ ที่ประสงค์จะข ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันย ายน 2564 เป็นต้นไป

โดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform เพื่อข ายอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการฯ ได้เพียงรายเดียว โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแต่ละโครงการได้ที่ www. คนละครึ่ง .com และ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ตุล าคม 2564 กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บ าท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ ประชาชนยังคงสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3-ยิ่งใช้ยิ่งได้ เตรียมโอนเงินรอบ 2 เพิ่มเติมจำนวน 1,500 บ าท ให้ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งรอบแรกโดยอัตโนมัติ