กระต่าย พรรณนิภา ตอบกลับชาวโซเชียลแรง

โลกโซเชียลยังคงพูดถึงเรื่องราวนี้อยู่ตลอด เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ ทำ ใ ห้ เ จ้ า ตั ว นั้ น ไ ม่ โ อ เ ค อ ยู่ ไ ม่ ใ ช่ น้ อ ย เ ล ย น ะ ค ะ เ มื่ อ ท า ง ด้ า น ก ร ะ ต่ า ย พ ร ร ณ นิ ภ า ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ข อ โ ท ษ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ม า ห น้ า ต า ดี โ ป ร ด ใ ห้ เ กี ย ร ติ กั น ด้ ว ย นั่ น เ อ ง

ยั ง ไ ง เ จ อ กั บ ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า จา ก เ ก รี ย น คี ย์ บ อ ร์ ด บ น โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ที่เ ข้ า ม า ส า ด ค อ ม เ ม น ต์ แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น ด้ ว ย ถ้ อ ย คำ ไ ม่ สุ ภ า พ แ ล ะ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ รู ป ร่ า ง ห น้ า ต า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง สำ ห รั บ ก ร ะ ต่ า ย พ ร ร ณ นิ ภ า แ ล ะ ไ พ บู ล ย์ แส ง เ ดื อ น คู่ ส า มี ภ ร ร ย า แ ห่ ง ค่ า ย จ้ ว ด จ้ า ด Studio

ก ร ะ ทั่ ง ล่ า สุ ด ท า ง ด้ า น นั ก ร้ อ ง ส า ว ชื่ อ ดั ง ไ ด้ ตั ด สิ น ใ จ เ ขี ย น ข้ อ ค ว า ม ร่ า ย ย า ว ผ่ า น ช่ อ ง ค อ ม เ ม น ต์ บ น เ ฟ ซ บุ๊ ก ที่ เ ธ อ โ พ ส ต์ ภ า พ ถ่ า ย ข ณ ะ เ ดิ น ท า ง ไ ป คุ ย ง า น พ ร้ อ ม กั บ ค รู ไ พ บู ล ย์ ซึ่ ง มี เ นื้ อ ห า เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ เ ด็ น ดั ง ก ล่ า ว

กระต่าย พรรณนิภา

กระต่าย พรรณนิภา

กระต่าย พรรณนิภา

โ ด ย ก ร ะ ต่ า ย พ ร ร ณ นิ ภ า ร ะ บุ ว่ าอ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค น ค อ ม เ ม น ต์ กั น อ ย่ า ง ใ ห้ เ กี ย ร ติ แ ล ะ อ ย่ า บู ล ลี่ ห น้ า ต า ห รื อ รู ป ลั ก ษ ณ์ พ ร้ อ ม กั บ ก ล่ า ว คำ ข อ โ ท ษ ที่ เ ธ อ แ ล ะ ส า มี ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ม า ห น้ า ต า ดี ห รื อ ห ล่ อ ส ว ย ก่ อ น จ ะ แ น บ สั ญ ลั ก ษ ณ์ อี โ ม จิ รู ป พ น ม มื อ ไ ว้ ท้ า ย สุ ด ข อ ง ข้ อ ค ว า ม

“ก รุ ณ า ค อ ม เ ม้ น ท์ ใ ห้ เ กี ย ร ติ กั น ด้ ว ย น ะ ค ะ ถ้ า คุ ณ ค อ ม เ ม น ต์ ไ ม่ ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ร า ก็ ไ ม่ ใ ห้ เ กี ย ร ติ คุ ณ เ ช่ น กั น น ะ ค ะ ส่ว น เ รื่ อ ง ห น้ า ต า รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ โ ท ษ ที่ พ ว ก เ ร า เ กิ ด ม า ไ ม่ ไ ด้ มี ห น้ า ต า ที่ ดี เเ ล ะ ห น้ า ต า ที่ ห ล่ อ ส ว ย โ ป ร ด ใ ห้ เ กี ย ร ติ กั น ด้ ว ย น ะ ค ะ อ ย่ า บู ล ลี่ เ รื่ อ ง ห น้ า ต า เ เ ล ะ รู ป ลั ก ษ ณ์ เ ล ย ค่ ะ ข อ บ คุ ณ ค่ ะ”

กระต่าย พรรณนิภา

กระต่าย พรรณนิภา

โพสต์