สายเขียว “กั ญ ช า” “กั ญ ช ง” “ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม” ใช้แบบไหน ถึงไม่โดนจับ

ตำรวจได้ชี้แจง เปิดข้อจำกัดที่สายเขียวต้องรู้ ใช้ยังไงถึงไม่โดนจับ “กั ญ ช า” “กั ญ ช ง” และ “ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม” ใช้แบบไหนถึงจะ ไม่ผิดกฎหมายนะ ทางด้านโฆษกสำ นักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาให้คำตอบอย่างกระจ่างชัดแล้วว่า พืชทั้ง 3 ชนิดนั้น ใช้อย่างไรจึง ไม่ ผิดกฎหมาย ไปดูกันเลย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปสาระสำคัญกฎหมาย ใหม่เกี่ยวกับ “กั ญ ช า” “กั ญ ช ง” และ “ใ บ ก ร ะ ท่ อ ม” ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามแนวนโยบายของ รัฐบาล แต่การใช้ประโยชน์จากพืชทั้งสามชนิดนี้ยังมี ข้อจำกัดบางประการ

 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคที่จะนำไปใช้ได้แต่ด้านที่เกิดประโยชน์ของพืชแต่ละชนิด ปัจจุบัน”กั ญ ช า” “กั ญ ช ง” ยังคงถูกควบคุมเป็นย า เ ส พ ติ ด อยู่ โดยในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ ที่ระบุชื่อ ย า เ ส พ ติ ดให้ โ ท ษ ในประเภท 5  โดยแยก  “กั ญ ช ง” ออกจาก “กั ญ ช า” เพื่อลดระดับการควบคุม “กั ญ ช า” และ “กั ญ ช ง” ให้สามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมและ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ได้

ตามประกาศนี้ สิ่งที่ยังถือเป็น ย า เ ส พ ติ ด ให้โ ท ษ ประเภท 5 อยู่ มีเพียงช่อดอกของ  “กั ญ ช า” และ “กั ญ ช ง” และ “เ ม ล็ ด กั ญ ช า” ส่วน “เ ม ล็ ด กั ญ ช ง” ใบจริง กิ่งก้าน ราก เปลือก ลำต้น เส้นใย กากจากการสกัด ไ ม่ ถือเป็น ย า เ ส พ ติ ด สารสกัด C B D หรือ “น้ำ มั น กั ญ ช า” ที่มีค่า THC ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถือเป็น ย า เ ส พ ติ ดเช่นกัน

แต่เงื่อนไขสำคัญคือ “พืช กั ญ ช า และ กั ญ ช ง” ที่จะไม่ถือว่าส่วนต่างๆ เป็น ย า เ ส พ ติ ด นั้น ต้องได้รับอนุญาตให้ปลูกอย่างถูกต้องในประเทศ ตาม พ.ร.บ. ย า เ ส พ ติ ด ให้ โ ท ษ ฉบับที่ 7 เพราะฉะนั้นท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือ ย า จ า ก กั ญ ช า กั ญ ช ง ได้ ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับอนุญาตให้ผลิตขึ้นมาอย่างถูกต้องหรือไม่เช่น ใ บ กั ญ ช า กิ่ ง ก้ า น เ ส้ น ใ ย ตรวจดูจากสำเนาใบอนุญาต “ย า แ ผ น ปั จ จุ บั น” “ย า แ ผ น ไ ท ย” “น้ำ มั น กั ญ ช า” ตรวจดูเครื่องหมายทะเบียน ย า ของกระทรวงสาธารณสุขโดยต้องไม่ลืมว่าผลิตภัณฑ์ทาง ย าท่านจะต้องมีใบรับรองของ แ พ ท ย์ให้ใช้เพื่อ รั ก ษ า โ ร คเท่านั้น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือ ย า ที่มีส่วนผสมของ “กั ญ ช า และ กั ญ ช ง” จากต่างประเทศ ยังคงเป็นสิ่ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ทั้งหมด การปลูก กั ญ ช า บ้านละ 6 ต้น เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น ยัง ไ ม่ มี ก ฎ ห ม า ยรองรับ

 

 

สำหรับ “พืช ก ระ ท่ อ ม” ได้ถูก ย ก เ ลิ ก จาก ย า เ ส พ ติ ด ให้ โ ท ษ ประเภท 5 ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา สามารถใช้ด้วยการเคี้ยวใบ ก า ร ต้ ม ทำ น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม หรือ ช า ก ร ะ ท่ อ ม ดื่ ม ได้ตามวิถีท้องถิ่น แต่ยังมีประกาศ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ขที่ 424/2564 ซึ่งยังห้ามใช้ ก ร ะ ท่ อ ม เป็นส่วนผสมของอาหาร จึงยังไม่สามารถนำมาประกอบอาหารหรือ ต้ ม น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม ข า ย ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เพราะยังเป็นความ ผิ ด ต า ม ก ฎ ห ม า ย อาหารและ ย า อยู่

ส่วนร่าง พ.ร.บ.พื ช ก ร ะ ท่ อ ม ที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 มีแนวทางการควบคุมที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้ เด็กเยาวชนเข้าถึง พื ช ก ร ะ ท่ อ ม แต่ยัง ไ ม่ ออกมาใช้ บั ง คั บ ในช่วงนี้ขอให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง ช่วยดูแล ตั ก เ ตื อ น อย่าให้เด็กและเยาวชนใช้ พื ช ก ร ะ ท่ อ ม หรือ น้ำ ก ร ะ ท่ อ ม เพราะอาจมีผลต่อ จิ ต ป ร ะส า ท ได้ จนกว่าจะมี ก ฎ ห ม า ยเฉพาะออกมาใช้ บั ง คั บ ซึ่งคงจะออกมาในอีกไม่นานนี้