ลงทะเบียนออนไลน์ รับค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการรัฐ

ในปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ หรือบัตรคนจนจำมากไม่น้อย เตรียมลงทะเบียนรับเงินค่าน้ำ ค่าไฟ ง่ายมาก เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบขย ายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนต.ค.64 ถึงเดือนก.ย.65 รวมระยะเวลา 12 เดือน สำหรับรายละเอียดการปรับเปลี่ยนหลักการลดค่าน้ำ ค่าไฟ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แยกเป็น ลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน และให้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยกรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด ครอบคลุม 1.9 ล้านครัวเรือนโดยประมาณ

ค่าน้ำ – ค่าไฟ

ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้านั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขณะที่การลดค่าน้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา100 บาท โดยผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ โดยผู้มีบัตรฯ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรฯเพื่อยืนยันตัวตน