เจ๊ฟองเบียร์ นักให้เลขเด็ด รถโดนชน

เป็นเรื่องที่สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับ รถตู้หรู เ จ๊ ฟ อ ง เ บี ย ร์ นักใบ้หวยคนดัง ถู ก ช น ท้ า ย ก ล า ง ไ ฟ แ ด ง ส า ม ชุ ก ค อ ห ว ย ต า ลุ ก ว า ว แ ห่ ส่ อ ง เ ล ข เ ด็ ด ท ะ เ บี ย น ร ถ เ สี่ ย ง โ ช ค

ทำ เ อ า เ ห ล่ า เ อ ฟ ซี ต่ า ง ต ก อ ก ต ก ใ จ กั น ย ก ใ ห ญ่ ห ลั ง “เ จ๊ ฟ อ ง เ บี ย ร์” นั ก ใ บ้ ห วย ค น ดั ง ทั้ ง ห ว ย ล า ว ห ว ย ฮ า น อ ย ห รื อ ห ว ย เ วี ย ด น า ม เ ผ ย ภ า พ ร ถ ตู้ ข อ ง ตั ว เ อ ง ที่ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ถู ก ช น ท้ า ย จ น ส ภ า พ ด้ า น ท้ า ย พั ง ยั บ เ ยิ น โ ด ย ร ะ บุ ว่ า เ ห ตุ ขึ้ น บ ริ เ ว ณ ก ล า ง ไ ฟ แ ด ง ส า ม ชุ ก จ.สุพรรณบุรี โดย “เจ๊ฟองเบียร์” นั ก ใ บ้ ห ว ย ค น ดั ง ทั้ ง ห ว ย ล า ว ห ว ย ฮ า น อ ย ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เจ๊ฟองเบียร์ 888 ว่า “วันนี้ ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ โ ด น ร ถ บ ร ร ทุ ก ฟ า ง ช น ท้ า ย ก ล า ง ไ ฟ แ ด ง ส า ม ชุ ก จ.สุพรรณบุรี ตัวเจ๊เอง และคนขับรถ ปลอดภั ยดีคะ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วง”

รถตู้ เจ๊ฟองเบียร์ 888

รถตู้ เจ๊ฟองเบียร์ 888

ซึ่งก่อนหน้านี้ “เจ๊ฟองเบียร์” ได้สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์หลังให้ “เลขเด็ด” 935 เรียกว่าถูกกันเต็ม ๆ ภายหลังจากที่ สำนักงานสล ากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผล ลอตเตอรี่ “ตรวจหวย” ตรวจผลสล ากกินแบ่งรัฐบาล หวย 16/9/64 รางวัลสล ากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันย ายน 2564 ซึ่ง รางวัลที่ 1 ได้แก่เลข 070935 แต่งานนี้เหล่ าเอฟซีต่างพากันจับจ้องไปที่ป้าย “ทะเบียนรถ” ของ “เจ๊ฟองเบียร์” พากันจดเลขไว้เ สี่ยงโชคงวดต่อไป ซึ่ง “เลขเด็ด” ทะเบียนรถตู้ของเจ๊ฟองเบียร์คันที่ถูกช นคือเลข 2 ขฆ 3988 กรุงเทพมหานคร

คอมเมนต์