ผู้ปกครองยื่นฟ้อง เรียกเงิน ครูสารสาสน์ 1.3 ล้าน บ.

เป็นประเด็นร้อนอยู่พักใหญ่ๆ กรณี พี่เลี้ยงจุ๋ม และคุณครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี รวม 13 คน มีพฤติกรรมไม่ดีซึ่งผู้ปกครองได้รวมตัวกันกว่า 30 ราย

ดำเนินค ดีเอาผิ ดตามก ฎหมายทั้งทางแพ่งและอ าญ า แต่กลับพบว่า เหตุการณ์ผ่านมา 1 ปีแล้ว ผู้ปกครองยังไม่ได้การเยียวย าจากทางโรงเรียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง เนื่องจากเดิมโรงเรียนมีท่าทีจะยอมเจรจา แต่เมื่อผู้ปกครองยื่นข้อเสนอเรียกร้องค่าเ สียหายไป ทางโรงเรียนกลับบอกให้ผู้ปกครองไปฟ้ องร้ องตามก ฎหมายเอง จึงตัดสินใจฟ้ องดำเนินคดีทางแ พ่ง เอาผิ ดกับทางโรงเรียนให้รับผิดชอบในฐานะตัวกล าง

เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานหากเกิดกรณีคล้ายกับเหตุการณ์นี้ขึ้นในโรงเรียนแห่งอื่น

โดยวันนี้ (21 ก.ย.64) ช่วง 13.00 น. ทนายความจะเดินทางไปยื่นฟ้องร้องศ าลจังหวัดนนทบุรี เรียกค่าเ สียหายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ เป็นเงิน 1.3 ล้านบ าทให้กับผู้ปกครอง