นายอำเภอ สั่งล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้านท่าเรือประมง

นับว่าเป็นข่าวที่มีคนติดตามอย่างใกล้ชิด จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ที่มีจำนวนผู้ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.หาดเล็ก ที่เป็นพื้นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก มีการค้าข ายข้ามแดนระหว่างกัน มีท่าเรือเพื่อการประมง ที่มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก

และมีท่าเรือขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาและเวียดนาม ทำให้นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ออกประกาศอำเภอคลองใหญ่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน เป็นเวล า 7 วัน คือ หมู่ 1 บ้านคลองมะขาม หมู่ 5 บ้านคลองสน

หลังพบผู้ติด CV-19 พุ่งสูงขึ้นจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันย ายน 2564 ในตำบลคลองใหญ่มี 377 คน, ตำบลหาดเล็ก 227 คน และ ต.ไม้รูด 16 คน รวม 3 ตำบล มีจำนวน 620 คน เฉพาะตำบลหาดเล็ก มีจำนวนถึง 227 คน เฉพาะระหว่างวันที่ 10-20 กันย ายน 2564 มีมากถึง 199 คน

โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 1.ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก หมู่ 1 และหมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันย ายน 2564 เวล า 06.00 น. ถึง วันที่ 29 กันย ายน 2564 เวล า 06.00 น., 2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก

ตั้งแต่วันที่ 21 กันย ายน 2564 ตั้งแต่เวล า 06.00 น. พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ควบคุมคนประจำ เรือและผู้ควบคุมเรือ ให้อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ ไม่ออกนอกพื้นที่ท่าเทียบเรือ

พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก งดออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวล า 19.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มและ

ขอให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ศจร) คัดกรองผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือด้วย Antigen Test Kit (ATK) กรณีเจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือมาเทียบท่าเรือ และก่อนออกทำการประมง

หากผลการคัดกรองพบผู้ติด CV-19 ให้เจ้าของเรือนำเรือไปจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อตรวจหาจากโพรง จ มู กและลำ ค อด้วยวิธี RT-PCR กรณีเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามให้ ศจร. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายกิจประภา ประสิทธิเวช นายกเมศมนตรี เทศบาลตำบลหาดเล็ก เปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก มีการติด CV-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานกัมพูชา ไปมาระหว่างตำบลหาดเล็ก และตำบลคลองใหญ่ จำเป็นต้องห้ามการเดินทางของประชาชนใน 2 หมู่บ้าน

และห้ามประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนการค้าข าย และการทำประมงยังทำการซื้ อข าย หรือ คัดแยกสัตว์น้ำได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องการควบคุมการเดินทางเป็นเวล า 7 วัน เพื่อควบคุม

ส่วนการรับวั คซี นนั้น ทางจังหวัดตราดได้เข้ามาดำเนินการตามปกติ และทางเทศบาลตำบลหาดเล็กได้ใช้งบประมาณจัดซื้ อมาให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งภาพรวมแล้ว ตำบลหาดเล็กมีผู้รับแล้ว 50-60 เปอร์เซนต์

ภายในสิ้ นเดือนนี้ และในวันที่ 29 กันย ายน 2564 จะทำการใช้ Antigen Test Kit (ATK) ตรวจประชาชนใน 2 หมู่บ้านและหากพบผลเป็นบวกจะนำไปตรวจกับแล็ป หรือ RT-PCR อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอคลองใหญ่ สั่งล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน 1 สัปดาห์ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน ตั้งแต่วันนี้