ครม.ไฟเขียว ยกเลิก พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค.

เรียกได้ว่ามีประชาชนพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก วันนี้ (21 ก.ย.2564) มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวาระสำคัญของรัฐบาล ด้วยการยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. แทนการใช้ โดยจะไม่ขย ายระยะเวล าการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะสิ้ นสุดลงในวันที่ 30 กันย ายน 2564 ซึ่งส่งผลให้เป็น ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การไม่ขย ายเวล าการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไป และส่งผลให้ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้ นไป โดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉิน เพื่อไม่ต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ไม่มีผลให้เป็นการนิรโ ท ษกรรมฝ่ายบริหาร แต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคล ากรทางการแ พทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในวันนี้ ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ.เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดติดต่อที่มีในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุ นแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว

และเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อแยกการจัดการกรณีติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโ รคติดต่ออัน ต รายร้ ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นอุบัติใหม่หรือติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

ในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคล ากรทางการแ พทย์และสาธารณสุข ร่าง พ.ร.ก.ฯ กำหนดให้ยกเว้นความรับผิ ดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (ครอบคลุมไปถึง ผู้ช่วย อสม. พนักงานกู้ภัย) นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คือ วันที่ 26 มีนาคม 2563

น.ส.รัชดา กล่ าวเพิ่มเติมว่า ในร่างฯ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่พูดถึงการนิรโท ษ กรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่มีข้อคำถามอยู่