หมอจุฬาฯ โพสต์ระวัง สายพันธุ์เพี้ยน

นับว่ามีผู้ติดตามเรื่องนี้เป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่าสถานการณ์การร ะบาดของโ ค วิด ยังพบผู้ติดเชื้ อ แและเ สียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งแ พทย์หล ายคนก็ได้ออกมาเตือนว่าอาจเป็นเชื้ อกล ายพันธุ์ ที่ติดง่ายมากขึ้น

ล่ าสุดวันที่ 20 ก.ย.64 นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทย าศาสตร์สุขภาพโ รคอุบัติใหม่ คณะแ พทยศาสตร์ โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์

โพสต์ในเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ถึงสถานการณ์โ ค วิดว่า ถ้าต ายใจ อาการหนักดูลด ดูเหมือนคุมอยู่ ตรวจน้อยลง และแล้วปะทุสายพันธุ์เ พี้ ยน

ระวังคลื่นลูกใหม่ใหญ่กว่าเก่า เราต้องไม่ตา ยใจว่า อาการหนักน้อยลง และปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆ ไปเรื่อยๆ ต่อไปอีก ลักษณะการปล่อยให้ร ะบ าดตามธรรมชาติและมุ่งก่อให้เกิดลักษณะของภูมิคุ้มกันหมู่

ที่เรียกว่า herd immunity โดยคนในพื้นที่มีการติดเชื้ อมากกว่า 60 เปอร์เซนต์ โดยคนที่มีอาการรุ น แรงก็ต ายไปหรือเข้าโรงพย าบาลอาการหนักไป ดังที่เห็นในเขตมาเนาส์ ของเปรู

โพสต์ดังกล่ าว

ซึ่งภายในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีการติดเชื้ อเ สียชีวิตเข้าโรงพย าบาลอย่างมากมาย แต่เมื่อถึงครึ่งปี พบว่าคนป่ วยอาการหนักเ สียชีวิตเข้าโรงพย าบาลกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้การรักษาวินัยส่วนบุคคล การรักษาระยะห่างล้ มเหลวไปหมด

ดังนั้น เกิดการร ะบาดเงียบๆ มายังคนในพื้นที่นั้น จนกระทั่งไ ว รั ส สายเ พี้ยนพัฒนาขึ้นดังเช่น เป็นสายเปรูและในเดือน ธ.ค.ของปี 2563

จึงเกิดมีการร ะบาด อาการหนัก ในพื้นที่ดังกล่ าวใหม่

อย่างไรก็ตาม หมอธีระวัฒน์ เตือนเชื้ อคลื่นลูกใหม่ ถ้าต ายใจ อาการหนักดูลด ดูเหมือนคุมอยู่ ตรวจน้อยลง ปล่อยให้มีการแพร่เงียบๆ ระวังสายพันธุ์เพี้ ยน