กองทัพบก สั่งดูแลอาหารการกินให้ทหารทุกนาย

มีประชาชนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 20 ก.ย.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลความเป็นอยู่ของทหารอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องสะอาด, อร่อย, มีประโยชน์, ปริมาณเพียงพอและผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมเสริมสร้างร่างก ายให้ทหารมีความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี

กองทัพบก โดย กรมพล าธิการทหารบกจึงได้จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติ พร้อมเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบเลี้ยงจากหน่วยทหารทั่วประเทศใน หลักสูตรนายสิบสูทกรรม ผ่านระบบออนไลน์ในห้วงวันที่ 2 ส.ค.-17 ก.ย. 64 ที่ผ่านมาโดยได้เชิญวิทย ากรจากภายในและภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและการบริการมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงดูทหาร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

โดยในหลักสูตรได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกัน cv-19 ที่กรมควบคุมกำหนด ในการรักษาความสะอาด แยกระหว่างอาหารดิบและอาหารปรุงสุก ให้ความร้อนอาหารอย่างทั่วถึง และเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้น้ำและวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภั ย

รวมถึงผู้ประกอบเลี้ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกคลุมผม ถุงมือ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างประกอบอาหารตลอดเวล า พร้อมจัดเตรียมอาหารเป็นชุดแยกจาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน

นอกจากนั้นในหลักสูตรยังได้ทบทวนความรู้หลักโภชนาการในการกำหนดและคำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารตามคู่มือหลักโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทหารกองประจำการทุกนายได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่และให้พลังงานที่เพียงพอในทุกมื้อโดยเฉพาะในมื้อเช้าให้เสริมอาหารพิเศษ อาทิ ไข่ น้ำเต้าหู้ หรือเครื่องดื่มสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ตลอดจนให้หน่วยจัดรายการอาหารพิเศษสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติปรับเพิ่มค่าประกอบเลี้ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยทหารทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ

เพราะการที่ทหารได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อร่อย สะอาด ไม่เพียงแต่จะสร้างขวัญและกำลังใจ ยังส่งผลให้ทหารมีสุขภาพร่ างก ายแข็งแรง สมบูรณ์พร้อมสำหรับการฝึก และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกสถานการณ์