ข้อมูลล่าสุดจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัปเดต รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน ๖,๖๙๗,๐๒๖ โดส

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๔ เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัปเดต รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

“ผู้รับวัคซี นเข็มที่ ๑ จำนวน ๔,๑๗๕,๗๗๖ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๕๗ เปอร์เซนต์ = ๒๓,๖๕๓ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซีน ๑ วัน) ๐.๗๓ เปอร์เซนต์ = ๓๐,๒๙๙ ราย

day 7 (หลังฉี ดวั คซีน ๗ วัน) ๐.๒๑ เปอร์เซนต์ = ๘,๗๒๙ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ป วดศีรษะ ๐.๕๖ เปอร์เซนต์

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๔ เปอร์เซนต์

-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๐ เปอร์เซนต์

-ปวดบว มแ ดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๓๘ เปอร์เซนต์

-อาการไ ข้ ๐.๓๗ เปอร์เซนต์

ผู้รับวั คซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๒,๕๒๑,๒๕๐ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๗ เปอร์เซนต์ = ๑,๘๒๔ ราย

day 1 (หลังฉี ดวั คซีน ๑ วัน) ๐.๒๔ เปอร์เซนต์ = ๕,๙๒๕ ราย

day 7 (หลังฉี ดวัค ซี น ๗ วัน) ๐.๑๓ เปอร์เซนต์ = ๓,๒๙๘ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๔ อันดับแรก ได้แก่

-ปวดศีรษะ ๐.๒๐ เปอร์เซนต์

-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉี ด ๐.๑๗ เปอร์เซนต์

-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๑๗ เปอร์เซนต์

-เหนื่อย เพลีย ๐.๑๕ เปอร์เซนต์

-อาการไข้ ๐.๑๔ เปอร์เซนต์

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม ๑๓ ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเ ชื้อโ ควิด ๒ ราย กล้ามเนื้อหั วใจขาดเลือด ๒ ราย หั วใจล้มเหลว ๒ ราย จากโร คประจำตัว ๔ ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา ๑ ราย หั วใจเ ต้นผิดจังหวะ ๑ ราย และเส้นเลือดสม องแต ก ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึ งประสงค์รุนแรง ๑๒ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้ นเลื อดในสม องตี บจากโ รคประจำตัว ๔ ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก ๔ ราย ภาวะกล้ามเนื้ อหั วใจข าดเลือดเฉี ยบพลัน ๑ ราย และภาวะแพ้วั คซี นรุ นแร ง ๓ ราย

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔)”