ศธ.วางไทม์ไลน์เปิดภาคเรียน

มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ 12-18 ปี ว่า จากที่ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดให้เด็กอายุ 12-17 ปี 11 เดือน 29 วัน รับไฟเซอร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

โดยตามที่ไทม์ไลน์ในการรับไฟเซอร์ให้นักเรียนของ ศธ. วางแผนไว้ มีดังนี้ วันที่ 10-17 ก.ย. สถานศึกษา จัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน ระหว่างนั้น ศธ.และสธ.จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมความเข้าใจการวั คซี น และการทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง

วันที่ 17-22 ก.ย.สถานศึกษาจัดประชุมทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการรับวั คซี นให้เด็ก

วันที่ 22-24 ก.ย. สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับ

วั คซี น ซึ่งในวันนั้นสถานศึกษาจะทราบจำนวนเด็กที่ต้องการรับแน่นอนแล้ว

นายสุภัทร กล่ าวต่อว่า ในวันที่ 25 ก.ย. สถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์รับวั คซี นไฟเซอร์แก่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) แล้วนำส่ง ศึกษาธิการจัวหวัด (ศธจ.)

วันที่ 26 ก.ย. ศธจ., ผู้อำนวยการ สพท., อศจ., ผู้แทนหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดประชุมสรุปจำนวน และรายชื่อนักเรียนเพื่อนำส่งสาธารสุขจังหวัด วันที่ 28-30 ก.ย. สาธารสุขจังหวัดวางแผนการรับวั คซี น และกำหนดการรับวั คซี นรายโรงเรียน วันที่ 1 ต.ค. สถานศึกษารับทราบกำหนดการ และจัดเตรียมสถานที่ และจะนัดนักเรียนให้มารับวั คซี นที่สถานศึกษา และวันที่ 4 ต.ค. เริ่มการให้วั คซี นแก่นักเรียน

หากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ คือถ้ารอบที่ 1 ในสัปดาห์แรกของเดือนต.ค. จะมีเด็กส่วนหนึ่งจะได้รับรอบที่ 2 ช่วงสิ้ นเดือนต.ค. และจะทยอยได้รับการรับรอบที่ 2 ให้ครบหมดภายในวันที่ 15 พ.ย. ซึ่งจะทำให้โรงเรียนบางส่วนในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้ภายในวันที่ 1 พ.ย.

และถ้าการรับวั คซี นให้เด็กเป็นไปตามแผน คาดว่าภายในวันที่ 15 พ.ย. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้ 100 เปอร์เซนต์ ทั้งประเทศ นายสุภัทร กล่ าว

ช่วงนี้เป็นการเรียนออนไลน์ เด็กที่เรียนในพื้นที่สีแดงเข้มบางคนกลับต่างจังหวัดตามผู้ปกครอง จะดำเนินการรับวั คซี นให้เด็กกลุ่มนี้อย่างไร นายสุภัทร กล่ าวว่า สถานศึกษาจะต้องแจกแจงให้ได้ว่า ในสถานศึกษาของตนมีเด็กที่ต้องการรับวั คซี นแต่อยู่ต่างจังหวัดกี่คน แล้วส่งรายชื่อให้ศธจ. และศธจ.จะรวบรวมรายชื่อไปยังกรมควบคุมเพื่อที่จะให้กรมควบคุมจัดสรรวั คซีนในจังหวัดนั้นๆ ต่อไป